سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری اسلامی 
محقق 
1379/01/01 
1381/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدیریت امور ساختمان 
1379/06/01 
1379/12/01 
اجرایی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) 
مدیریت پایگاه حوزه 
1381/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
سازمان حج و زیارت 
روحانی کاروان 
1378/01/01 
ادامه دارد 
اجرایی